História Spišskej Kapituly

Poh¾ad na Spišskú Kapitulu z Pažice (foto Monika Bizoòová)

  Dejiny Slovenska sú späté so šírením kresanstva, o èo sa zaslúžili benediktíni, no v prvom rade ve¾komoravská misia sv. Cyrila a Metoda. V mnohých oblastiach Slovenska sa postupne vytvorila organizaèná štruktúra cirkvi a v mnohých miestach sa dodnes zachovala. Centrom cirkevnej správy na Spiši sa stala práve Spišská Kapitula.

  Vïaka archeologickému výskumu sa dokázalo, že na lúke oproti Spišskej Kapitule (dnes nazývanej Pažica), existoval najneskôr od 11.storoèia ve¾ký kláštor, v ktorom sa dala identifikova kaplnka, studòa, baptistérium, obytné a aj hospodárske budovy. Dá sa predpoklada, že šlo o benediktínsky kláštor, ktorý bol zasvätený sv. Martinovi. Okrem toho v priestore dnešnej Kapituly medzi vežami katedrály a biskupským palácom boli objavené základy okrúhlej stavby - pôvodnej kaplnky zasvätenej sv. Ondrejovi, ktorá pravdepodobne vznikla v druhej polovici 11.storoèia. Stála tu aj druhá kaplnka Radostnej Panny Márie, známa v druhej polovici 13.storoèia ako pútnická. Stála o nieèo nižšie, mala väèšie rozmery a neskôr bola zmenená na pútnickú kaplnku sv. Valentína. Po vzniku prepošstva a po postavení ove¾a väèšieho prepoštského chrámu, slúžila už len ako pútnická a pod¾a viacerých dokladov sa tu bohoslužby slúžili v staroslovienskom jazyku. 

  Samotné spišské prepošstvo bolo založené pravdepodobne koncom 12.storoèia alebo zaèiatkom 13.storoèia ako súèas Ostrihomskej arcidiecézy (listinný doklad sa nezachoval, no už v listine uhorského krá¾a Ondreja II. z roku 1209, ktorá je zároveò prvou písomnou zmienkou o Spiši, sa spomína spišský prepošt Adolf).

  Šlo o kolegiátnu kapitulu na èele s prepoštom, ktorý mal jurisdikciu nad obyvate¾stvom Spišskej župy. Pri prepoštovi vznikla kapitula, ktorá mala pôvodne 4 kanonikov. V roku 1282 prepošt Lukáš ich poèet rozšíril na 10. Zaèiatkom 14.storoèia ich bolo 16, no neskôr sa ich poèet znížil na 12. Po reformácii sa ich poèet ustálil na 10. Každý z nich mal svoju funkciu. Medzi  najstaršie patrili funkcie lektora a kantora, s èím súvisí aj založenie školy, ktorá tu bola už v 13.storoèí. 

   Ešte v 13.storoèí dostala Spišská Kapitula funkciu tzv. hodnoverného miesta, èo znamená, že vykonávala funkciu stredovekých notárstiev: vydávala a overovala listiny, vyšetrovala majetkové pomery, uschovávala listiny... . Kanonikov menoval spoèiatku prepošt, od 17.storoèia ostrihomský arcibiskup a poènúc Máriou Teréziou menovali kanonikov uhorskí panovníci. Prepoštov volila kapitula a po súhlase panovníka ich investoval ostrihomský arcibiskup. Mnohí z prepoštov zastávali na krá¾ovskom dvore vysoké funkcie. 

   Poèas prvých storoèí prebiehal boj medzi medzi spišskými prepoštami a ostrihomskými arcibiskupmi o nezávislos prepošstva od Ostrihomu. Pápež  Pius II. v roku 1458 potvrdil výluènú právomoc prepošta nad obyvate¾mi Spiša a pápež Sixtus IV. ju v roku 1472 rozšíril, keï povolil prepoštom používa na ich území biskupské insígnie. V roku 1629 arcibiskup Peter Pázmany predložil plán na zriadenie štyroch nových biskupstiev na území Slovenska. Jedným z nich malo by aj Spišské biskupstvo, do ktorého mali okrem Spiša patri aj Liptov a Orava. No tento plán sa nepodarilo uskutoèni.  

   Nová situácia nastala po skonèení po¾ského zálohu v roku 1772. Dòa 15.januára 1776 vydala Mária Terézia listinu o založení Spišského biskupstva, èo Sv. Stolica potvrdila dòa 13.marca 1776. Zriadením biskupstva sa prepoštský kostol stal katedálou a kolegiátna kapitula sa premenila na kapitulu sídelnú. Súèasou nového biskupstva sa stali vtedajšie župy Spiš, Liptov a Orava.

   V roku 1648 tu bolo založené jezuitské gymnázium, v roku 1815 tu vznikol kòazský seminár a v roku 1819 najstarší uèiteský ústav v celom Uhorsku. No po komunistickom prevrate boli seminár a aj uèite¾ský ústav poštátnené. V ich priestoroch bola vojenská, neskôr policajná škola a policajný archív. Kanonici boli odstránení a postupne vymreli. V roku 1989 objekty prevzala spä cirkev, opä vznikol kòazský seminár.      

Celkov poet nvtev: 938924
© Copyright 2006-2007 by Peter Pisarík All rights reserved!