Stavebné zmeny v 15.storo√®í

Poh¬ĺad na katedr√°lu z v√Ĺchodu (foto Monika Bizo√≤ov√°)

   Románska bazilika slúŇĺila potrebám prepošstva dvesto rokov. Po√®as tohto obdobia zna√®ne schátrala a na strane druhej jej kapacita uŇĺ nesta√®ila návalu veriacich. Preto uŇĺ v roku 1439 ur√®il spišský prepošt Juraj Palócz vo svojom testamente 1000 zlatých na rozšírenie kostola.

   S jeho prestavbou za√®al Ján Stock, ktorý bol spišským prepoštom od roku 1433. Prestavbu za√®al tým, Ňĺe v roku 1462 posvätil základný kame√≤ pre nové presbytérium. Ešte v tom istom roku však bol Stock poverený pápeŇĺom usporiada¬Ě pomery budínskych klarisiek, kvôli √®omu odišiel do Budína, kde aj v roku 1464 zomrel. V dôsledku toho sa stavba presbytéria mohla len za√®a¬Ě, ale múry sa postavili len do výšky okien.  

   V roku 1464 sa stal novým spišským prepoštom Gašpar Back, ktorý pokra√®oval v stavbe kostola. Prestavba, v rámci ktorej bolo postavené nové gotické presbytérium a bo√®né lode boli dobudované do výšky strednej lode, pri √®om sa pouŇĺili aj pôvodné románske st√•py, bola skon√®ená v roku 1478, kedy bol nový kolegiátny kostol spolu s oltármi slávnostne vysvätený.

Hviezdicovitá klenba (foto Monika Bizoòová)

   Zdá sa však, Ňĺe klenby bo√®ných lodí ešte neboli hotové a Ňĺe tieto mali len trámový strop. Pod¬ĺa slohového rozboru i nápisu na jednom svorníku v severnej lodi boli dokon√®ené len roku 1497. Bo√®né lode dostali prekrásnu hviezdicovitú klenbu. Tak sa koncom 15.storo√®ia dokon√®ila v podstate stavba sú√®asného chrámu, ale bez tzv. kaplnky Zápo¬ĺských. Bývalá bazilika sa tak premenila na kostol halového typu.  

Celkovż poŤet nŠvötev: 938503
© Copyright 2006-2007 by Peter PisarŤík All rights reserved!