Ostatné oltáre

Oltár sv. Kríža   Oltár sv. Kríža

   Oltár sv. Kríža sa spomína už v roku 1629. Pochádza z obdobia manierizmu. V strede je Ježiš Kristus na kríži. Po stranách sú ma¾by anjelov s nástrojmi umuèenia v rukách (klince, rebrík, kopija, zväzok prútov, ståp a tàòová koruna). V nadstavci oltára pôvodný obraz Zvestovania. V dolnej èasti je obraz Ukladania Ježiša Krista do hrobu.  

   Oltár Piety

  Oltár PietyTento oltár je z roku 1874 a jeho autorom je František Storno zo Šoprone. Umiestenený je na južnej stene kaplnky Zápo¾ských. V strede je ma¾ba Piety. Na boèných stranách sú ma¾by anjelov s atribútmi umuèenia (kalich a tri klince). V nadstavci je erb donátora - spišského biskupa Jozefa Samassu.

Oltár Božského Srdca Ježišovho

   Je to najmladší oltár chrámu z roku 1902. Vyhotovený bol v budapeštianskej dielni Réthay et Benedek. V strede je socha Ježiša Krista, na¾avo od neho je to malá Panna Mária a jej matka sv. Anna, vpravo je sv. Margita Mária Alacoque.  

Celkov poet nvtev: 938503
© Copyright 2006-2007 by Peter Pisarík All rights reserved!